کتاب «خودت را بشناس»

۲۵,۰۰۰ تومان

خودت را بشناس

پارادوکـس انسـان؛ در جسـتجوی آنچـه می‌دانیـم نخواهیــم یافت.

مهم‌تریــن، پرتکرارتریــن، تاریخی‌تریــن و در عیــن حــال بی‌پاســخ‌ترین پرســش انســان ایــن اســت.

«من کیستم؟»

چرا تاریخی‌ترین؟

چـون اولیـن ویژگـی قدرتمنـدی کـه در مغـز اولیـۀ انسـان‌ها شـکل گرفتـه‌اسـت؛ قـدرت تمیـز دادن چیزهـا از هـم اسـت و ایـن قـدرت ایـن سـؤال را بـه ذهـن مـی‌آورد:« مـن چیسـتم و چـرا شـبیه چیزهـای پیرامونـم نیسـتم؟»

هــزاران فیلســوف از ســقراط گرفتــه تــا هایدگــر، هـزاران دانشـمند از ارشـمیدس گرفتـه تـا انیشـتن، تمـام عمـر و زندگــی خــود را گذاشــته‌اند تــا بــرای ایــن ســؤال کوچــک پاسـخ درسـتی بیابنـد و درسـت هم‌آنجـا کـه‌احسـاس کرده‌انـد پاســخ را یافته‌انــد؛ فیلســوف یــا دانشــمند بعــدی دیگــری‌ آمده‌اســت و جواب‌هــای آن‌هــا را زیــر سـؤال بــرده و نشــان داده کــه استدالل‌هایشــان، اســتدلال‌‌های یقینــی و کاملاً درســتی نبوده‌اســت.

چرا بی‌پاسخ‌ترین:

انسـان بـه خاطـر محدودیت‌هایـی کـه در مقابـل طبیعـت یـا جهـان هسـتی دارد، در دسـت یافتـن بـه حقیقـت محـدود اسـت. حــواس مــا فقــط یــک بــازه از طیــف‌هــای نــوری و صدایــی و لامســه و چشــایی و بویایــی را درک می‌کنــد. مــا بــا ابزارهایــی کــه ســاخته‌ایم فهمیده‌ایــم کــه طیــف‌هــای نــوری، صدایــی،‌ لامسـه، چشـایی و بویایـی طیـف‌های بسـیار گسـترده‌تری را در بر می گیرند که حواس ما مستقیماً قــادر بــه سنجیدن‌شــان نیستند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب «خودت را بشناس»”
You have to agree to the comment policy.

Shopping Cart
اسکرول به بالا