آرزو اولین گام به سوی ثروتمندی

آرزو – رسالت شخصی

آرزو – رسالت فردی آنچه ناپلئون هیل از آن به عنوان آرزو نام می برد پیوند عمیقی دارد با مفاهیمی مثل رسالت فردی و هدف. انسان ها به عنوان یک موجود طبیعی به دنبال بقای بیشتر و بدست آوردن رفاه و آسایش بیشتر هستند. بدن و ذهن ما همیشه راهی را دنبال می کنند که …

آرزو – رسالت شخصی Read More »