ارتقای امیال

ارتقای امیال

نظریۀ نیازهای مازلو می گوید؛ نیازهای انسان دارای سطوح مختلف و سلسه مراتبی است. سطح اول نیازهای انسان نیازهای فیزیولوژیکی مثل نیاز به آب و هوا و غذا و برطرف کردن امیال جنسی است. سطح دوم نیازهای انسان نیاز به امنیت است. سطح سوم نیازهای انسان نیاز به محبت و تعلق داشتن به یک گروه …

ارتقای امیال Read More »