افراد پیشرو و افراد واکنشی

الگوواره های اتکای متقابل

ویژگی افراد پیشرو 1_ انتخاب رفتار قبل از واکنش نشان دادن 2_ خودآگاهی 3_ رفتار کردن طبق اصول 4_ متعادل بودن ارتباطات با جنبه های مختلف زندگی 5_ متکی به خود بودن 6_ تأثیرگذاری به جای تأثیرپذیری 7_ آرامش درونی و بالا بودن عزت نفس 8 _ پذیرش مسئولیت و پذیرش عواقب آن حتا اگر …

الگوواره های اتکای متقابل Read More »