ایمان درس سوم

ایمان

طبیعت به ما می گوید هر عملی یک عکس العمل دارد. یا هر کنشی منجر به بروز یک واکنش می شود. هر علتی موجب بروز معلول خاصی است. با تکرار این فرایند به تجربه در خواهیم یافت که کدام علت موجب بروز چه معلولی خواهد شد. ایمان داشتن مرحله ای از ذهن است که می …

ایمان Read More »