تخیل بیندیشید و ثروتمند شوید

تخیل

تخیل چیست؟ هم تعقل و هم تخیل ریشه در ذهن ما دارند. برای رسیدن به یک تعریف مشترک تعقل و تخیل را بدون هیچ منبع فلسفی و ارجاع بیرونی تعریف می کنیم. به نظر من می شود به آن بخش از ذهنیت که دارای منطق ریاضیاتی و محاسباتی است و عیناً پدیده های جهان بیرون …

تخیل Read More »