تشریک مساعی

عادت ششم؛ تشریک مساعی

در یک تیم کاری، کارهای هر کدام از افراد جزئی از مجموعه ای سلسله مراتبی از کارهاست که در نهایت منجر به رسیدن به یک دستاورد می شود. یعنی بی توجهی ما به سایر افراد اجتماع و فقط تمرکز کردن روی هدف و برنامه شخصی خودمان اغلب موجب می شود که هیچ نتیجه ای از …

عادت ششم؛ تشریک مساعی Read More »