خودتلقینی

خودتلقینی

خود تلقینی: اصطلاحی است برای همۀ خود القاها و خود تجویزهایی که از طریق حواس پنجگانه ذهن فرد را تحریک میکند. ما خودآگاهانه چیزهایی را تکرار می کنیم و با این تکرار آن ها را در اولویت های بالای ناخودآگاه ذخیره سازی می کنیم. پس خودتلقینی عاملی است که بین خودآگاه و ناخودآگاه پیوند ایجاد …

خودتلقینی Read More »