ذهنی آز آخر شروع کنید

عادت دوم؛ ذهنی از آخر شروع کنید

ذهنی از آخر شروع کنید در واقع یک شیوۀ برنامه ریزی است. در اینجا مفهوم طراحی کردن مسیر که در گفتار ناپلئون هیل به آن پرداختیم، مستتر است. موضوع دیگر در ذهنی از آخر شروعکنید این است که شما قادرید انرژی تان را برای طول مسیر ذخیره سازی کنید. ذهنی از آخر شروع کنید یعنی …

عادت دوم؛ ذهنی از آخر شروع کنید Read More »