قدرت ذهن مردی که در فکر همکاری با توماس ادیسون بود

قدرت ذهن مردی که در فکر همکاری با توماس ادیسون بود

قدرت ذهن مردی که در فکر همکاری با توماس ادیسون بود ذهن ما در بدو تولد یک صندوقچۀ خالی است که در معرض اطلاعات و داده های جهان بیرون قرار می گیرد. این اطلاعات در ذهن ما ذخیره شده و پیوندهای سیناپسی خاص خودشان را تشکیل می دهند. این اطلاعات و داده های ذهنی هویت …

قدرت ذهن مردی که در فکر همکاری با توماس ادیسون بود Read More »