الگو واره ها و اصول| پارادایم ها

الگوواره ها و اصول | پارادایم ها

پارادایم ها همان روش هایی هستند که به واسطۀ آنها جهان را می بینیم و یا وضعیت پیرامون خود را می سنجیم. این دیدن نه به لحاظ بصری بلکه به لحاظ درک و تفسیر هست. بدون تغییر در شیوۀ دیدن نمی توان شیوۀ بودن را تغییر داد و برعکس. هویت و کیستی ما یا همان …

الگوواره ها و اصول | پارادایم ها Read More »