پایداری

پایداری

همانطور که گفتیم هر کدام از پارامترهای مورد نظر ناپلئون هیل برای موفقیت در واقع یک پارامتر ضروری و مکمل سایر پارامترهاست. تقویت هر پارامتر موجب تقویت سایر پارامترها می شود و تضعیف هر کدام، سایر پارامترها را تخت تأثیر واکنشی منفی قرار می دهد. فرض کنید تمام مولفه های موفقیتی را که تا اینجا …

پایداری Read More »