اراده کردن

اراده کردن

فرض کنید آرزوی بزرگ و انسانی در سر دارید، همچنین هدف دقیق و شفافی که تمام جوانب آن سنجیده شده است.و همچنین به خودتان ایمان دارید که توانایی انجام آن طرح را دارید، و هر روز با خود تلقینی به خودتان القا می کنید که طرح تان پیروزمندانه خواهد بود.همچنین شما طرح دقیقی دارید، برنامه …

اراده کردن Read More »