اره را تیز کن

عادت هفتم؛ اره را تیز کن

عادت هفتم در مورد تأمل کردن به روند زندگی خود است. تا در این فرصت به زندگی خود نگاه کنید و به گرایش هایی که نسبت به زندگی خود دارید؛ آگاهی پیدا کنید. نیاز هست که هر چند وقت یکبار بایستیم و با ارزیابی خود موقعیت را بسنجیم و شروع به بازسازی کنیم و به …

عادت هفتم؛ اره را تیز کن Read More »