امور مهم را در اولویت قرار دهید

عادت سوم؛ امور مهم را در اولویت قرار دهید

فرد پیشرو کسی است که قبل از بروز یک رفتار با خودآگاهی کامل تسلط بر ارادۀ خود، با به کار انداختن تخیل و با وجدانی پاک دست به عمل می زند. در حالیکه پیرو کسی است که تحت تأثیر شرایط یا افراد دیگر ناخودآگاهانه و اغلب عجولانه و عصبی ست به اقدام می زند. استفان …

عادت سوم؛ امور مهم را در اولویت قرار دهید Read More »