اول درک بعد تفاهم

عادت پنجم؛ اول درک _ بعد تفاهم

مراحل چیدن یک پازل: 1- بررسی منابع 2- بررسی نقشه( ذهنی از آخر شروع کنید.) 3- بررسی قطعات و طراحی مسیر و محدود کردن شیوه های عملکرد 4- مقیاس بندی کردن امکانات خود با نقشۀ نهایی ( برررسی هدف نهایی) 5_ دسته بندی ظرفیت ها و توانایی ها 6_ ترکیب قطعات : حفره ها برای …

عادت پنجم؛ اول درک _ بعد تفاهم Read More »