ترس

ترس

ترس های ما همگی ریشه در افکار ما دارند. شناخت درونی بهترین شیوه برای گریز از ترس های ماست. علاوه بر ترس ها، احتیاط بیش از حد هم می تاواند عامل دیگری برای درجا زدن ما و پیشرفت نکردن ما محسوب شود. انجام کارها را به تعویق انداختن، تنبلی کردن، مسامحه کاری، دنبال بهانه گشتن …

ترس Read More »