تفکر برد برد

عادت چهارم؛ تفکر برد – برد

دریک جامعۀ آرمانی هر فرد در جای درست خودش قرار دارد و با توجه به استعدادها و توانایی هایش قادر است کمبودهای اطرافیانش را جبران کند. همچنین در چنین جامعه منسجمی هست که فرد قادر است منابعی برای رفع نیازهایش پیدا کند. برای داشتن یک ارتباط منسجم و قوی نیاز هست که: 1- نیازهای شما …

عادت چهارم؛ تفکر برد – برد Read More »