ساماندهی دانش تخصصی

ساماندهی دانش تخصصی

ساماندهی دانش تخصصی در جهانی که ما زندگی می کنیم دانش و علم به قدری گسترده شده است که می توان به یقین گفت هیچکس نیست که بتواند به تنهایی به همۀ دانش دست بیابد. گسترۀ علم از کلیات و علوم پایه ای تا جزئیات و علوم تخصصی گسترده شده است. علاوه بر این ها …

ساماندهی دانش تخصصی Read More »