طراحی مسیر

طراحی مسیر و برنامه ریزی

  در فرمول شش مرحله ای امیل کو گفته شدابتدا هدف شفاف و دقیقی رمعین کنید. سپس زمان رسیدن به آن هدف را تعیین کنید. در مرحلۀ سوم نیاز هست که تعیین کنید برای رسیدن به هدف باید چه هزینه هایی بکنیم. در مرحلۀ چهارم نیاز هست که مسیری برای رسیدن به آن هدف طراحی …

طراحی مسیر و برنامه ریزی Read More »